Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosti FEX s.r.o.

Informácie o prevádzkovateľovi údajov

Prevádzkovateľom webu vo vzťahu k spracúvaniu údajov opísaným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov je spoločnosť̌ FEX s.r.o., IČO: 48340812, sídlo: Oravská Jasenica 137 029 64 Oravská Jasenica.
Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúcej zo zákonných nariadení právnych noriem.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ zmenil, opravil neaktuálne alebo nesprávne jej osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a to neodkladne na základe nových zistení alebo listinných podkladoch, prípadne iného právneho úkonu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje dotknutou osobou, bude spracúvať v zmysle § 7. zákona č.18/2018 Z .z. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplne osobné údaje na základe právneho nároku prevádzkovateľa. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracovania jeho osobných údajov a týmto informáciám porozumela.

Informácie, ktoré poskytujete

Spoločnosť zhromažďuje informácie, ktoré poskytujete priamo prostredníctvom webovej lokality. Informácie, ktoré zhromažďujeme, obsahujú osobne identifikovateľne informácie, ktoré predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa vašej osoby, a ktoré by niekomu umožnili vás identifikovať̌. Niektoré príklady informácií, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

Kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje.
Demografické údaje. Zhromažďujeme demografické informácie – krajina.
Obsah. Zhromažďujeme obsah správ, ktoré nám posielate, ako napríklad spätná väzba a recenzie produktov, ktoré napíšete, alebo otázky a informácie, ktoré poskytujete zákazníckej podpore.
Údaje zo životopisu. Zhromažďujeme údaje potrebné na to, aby sme o vás uvažovali v súvislosti s voľným pracovným miestom, ak nám pošlete žiadosť̌, vrátane vašej histórie zamestnania, výpisu výsledkov štúdia, vzoriek písania a referencií.
Prevádzkovateľ informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ.

Zozbierané informácie zhromažďujeme na rôznych miestach webovej lokality, na:

E-mailové a iné dobrovoľne oznámenia – Môžete sa tiež rozhodnúť̌, že budete s nami komunikovať̌ prostredníctvom e-mailu, webovej lokality alebo inými prostriedkami. Takéto oznámenia sa môžu spájať̌ s našim úsilím o zákaznícky servis, s vašimi otázkami alebo môžu byť určené na iné účely. Zhromažďujeme informácie v týchto oznámeniach a takéto informácie môžu obsahovať̌ informácie, ktoré vás osobne identifikujú.

Môžete sa rozhodnúť̌, že pri používaní webovej lokality dobrovoľne poskytnete ďalšie informácie, ktoré nepožadujeme, a v takýchto prípadoch ste za tieto informácie zodpovední výlučne vy.

Ďalšie účely spracúvania: marketing (zasielanie reklamných materiálov, priamy predaj a obchodné oznámenia).

Na základe bezplatného a nepovinného súhlasu používateľa môže niektoré osobné údaje používateľa (meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo) spoločnosť spracúvať aj na marketingové účely (priamy predaj, zasielanie marketingového materiálu a obchodné oznámenia), alebo na ten účel, aby mohla spoločnosť kontaktovať príslušného používateľa prostredníctvom elektronickej pošty s cieľom navrhnúť mu kúpu produktov a/alebo služieb, ktoré ponúka spoločnosť a/alebo spoločnosti tretích strán, predstaviť ponuky, propagačné akcie a obchodné príležitosti.

Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel je bezplatné a nepovinné a v prípade, že takýto súhlas chýba, nemožno žiadnym spôsobom zabrániť možnosti pokračovať v nákupe. V prípade, že bol takýto súhlas udelený, príslušný používateľ môže tento súhlas zrušiť bez spätných účinkov kedykoľvek, a to na žiadosť adresovanú spoločnosti, podľa pravidiel uvedených v časti s názvom „Kontakt“. Príslušný používateľ môže tiež jednoducho namietať voči odosielaniu ďalších marketingových oznámení (e-mailom) aj kliknutím na konkrétne prepojenie týkajúce sa zrušenia s cieľom zrušiť súhlas, ktoré je súčasťou každého marketingového e-mailu. Po tom, ako spoločnosť zrušil súhlas, pošle používateľovi správu elektronickej pošty s cieľom potvrdiť, že súhlas bol skutočne zrušený.

Bezpečnosť údajov

Nadobúdateľ údajov udržiava primerané fyzické, elektronické a procesné záruky, ktoré pomáhajú chrániť vaše informácie pred stratou, krádežou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. Upozorňujeme vás však, že akýkoľvek e-mail alebo iný prenos, ktorý posielate prostredníctvom internetu, nemôže byť úplne chránený a nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií zhromaždených prostredníctvom našej webovej lokality.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zásady zmeniť alebo doplniť. Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok uvedených v týchto zásadách, spoločnosť uverejní oznámenie na svojej domovskej stránke a prepojenie na nové zásady pred tým, ako zmena nadobudne platnosť.

Kontakt

Ak máte otázky k týmto Zásadám ochrany osobných údajov, informačným postupom alebo vašim obchodným vzťahom s našou webovou lokalitou, kontaktujte nás: E-mailom: info@fex.sk

Dátum revízie

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 1. marca 2022.